Empowering Migrants for Employment EME

[astra_breadcrumb]

Parhaat käytännöt

Tärkeimpien työelämätaitojen hallinnan arviointi

#menetelmä #harjoittelu #osaamisentunnistaminen #mentori

Pähkinänkuoressa

Tämä menetelmä perustuu neljääntoista tärkeimpään yleiseen työelämätaitoon, joita työntekijältä odotetaan, jotta yhteistyö sujuu työpaikalla hyvin ja työntekijä saavuttaa vaaditut tulokset. Luetteloa käytetään arviointiin harjoittelun aikana.

Harjoittelija ja mentori arvioivat erikseen harjoittelijan taitoja kolme kertaa harjoittelun aikana: alussa, puolessa välissä ja lopussa. Kutakin taitoa mitataan asteikolla 1–5, ja harjoittelijan on saatava arvosanaksi vähintään 4, jotta hänen katsotaan soveltuvan alalle työhön. Arvioinnin jälkeen harjoittelija, mentori ja kielitukihenkilö keskustelevat yhdessä kustakin taidosta ja arvosanan taustalla olevista syistä sekä toimista, joita tarvitaan paremman arvosanan saavuttamiseen. Taitoja arvioidaan sen mukaan, mitä ammatissa vaaditaan.

Kehittäjä tai käyttäjä

Piteån kunta, Ruotsi

Kohderyhmä

Työtä hakevat maahanmuuttajat / vasta työllistyneet / harjoittelijat / muut osallistujat ja heidän mentorinsa sekä työnantajat

Mihin tätä tarvitaan?

Työnantajat odottavat usein työntekijöiltään muutakin kuin vain työssä vaadittujen ammatillisten taitojen hallintaa. He esimerkiksi haluavat työntekijän ottavan vastuuta ja osoittavan motivoituneisuutta ja oppimishalukkuutta. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistymisen parantamiseksi näitä työelämätaitoja on mitattava.

Määritetyt työelämätaidot auttavat harjoittelijaa ymmärtämään, mitä tietyssä työpaikassa ja ammatissa odotetaan kaikilta työntekijöiltä. Nämä yleiset taidot ovat tärkeitä uutta henkilökuntaa palkattaessa, ja niistä on hyvä olla tietoinen uutena työntekijänä.

Konkreettisille arviointilomakkeille on huomattu olevan tarvetta, sillä niiden avulla taidot voidaan tuoda esiin ja korostaa, että ne ovat työnantajalle lähes yhtä tärkeitä kuin hyvä kielitaito tai hyvä ammattitaito.

Resurssit

Menetelmän toteuttamiseksi tarvitaan

 • järjestäjän toimittama kielitukihenkilö ja mentori
 • työpaikat, joissa harjoittelu toteutetaan
 • vakiintunut luottamukseen ja tarkoin määritettyyn tavoitteeseen perustuva ammattimainen suhde harjoittelijan, mentorin ja kielitukihenkilön välillä

Työkalut

 • työssä tarvittavien työelämätaitojen dokumentointilomake

Odotetut tulokset

 • Työelämän yleisiä taitoja käsittelevän lomakkeen käyttö antaa harjoittelijalle käsityksen niistä taidoista ja työn tekemiseen liittyvistä seikoista, joita työnantaja odottaa jokaiselta henkilökuntaan kuuluvalta, ei pelkästään harjoittelijalta.
 • Abstraktit taidot muuttuvat konkreettisemmiksi.
 • Työnantaja saa tarkkaa tietoa harjoittelijan työelämään liittyvistä taidoista.
 • Koska sekä harjoittelija että mentori arvioivat harjoittelijan taitoja, arvio on objektiivisempi.
 • Harjoittelijoiden työelämätaitojen tunnistaminen voi voimaannuttaa heitä työllistymistä varten.
 • Mentorit näkevät, miten harjoittelija edistyy, ja voivat muokata harjoittelua sen mukaan. Arviointi selventää, mitä harjoittelijan on opittava ja mitä mentorin on opetettava.
 • Arviointi selkeyttää ”Ruotsin työmarkkinoiden kulttuurista koodistoa”, ja kyseisen sanaston käyttäminen myös auttaa harjoittelijaa ymmärtämään työpaikkailmoituksia ja tulevia henkilöstöarviointeja.
 • Harjoittelijan kehittyminen on mitattavissa, ja työpaikka voi varmistaa perehdytyksen laadun.
 • Arviointi parantaa harjoittelijoiden työllistymismahdollisuuksia.
 • Painopisteen ja tuloksen muutos: aiemmin harjoittelijoille kerrottiin, mitä he tekevät väärin, ja nyt kerrotaan, mitä jokaiselta työpaikan työntekijältä odotetaan.
 • Harjoittelujakson jälkeen harjoittelija saa todistuksen, joka sisältää kaikki hänen työelämätaitonsa sekä arvosanan (viimeisestä arvioinnista). Se auttaa tuomaan esiin harjoittelijan kehittymisen hänelle itselleen, mentorille, työpaikalle ja tuleville työnantajille.

Ohjeet ja vinkit

 • Työkalua ei ole tarkoitettu harjoittelijan mahdollisten puutteiden käsittelemiseen.
 • Painopisteenä tulisi harjoittelijan henkilökohtaisten ominaisuuksien sijaan olla aina se, mitä ammatissa ja työpaikalla vaaditaan jokaiselta työntekijältä.
 • Vaadittujen työelämätaitojen luettelo sisältää useita kielellisesti haastavia sanoja ja ilmauksia. Älä kuitenkaan muokkaa niitä helpommalle kielelle, koska työnantajat käyttävät vastaavia sanoja rekrytointiprosessissa. Auta sen sijaan harjoittelijaa kääntämään ja ymmärtämään haastavat sanat ja ilmaukset.
 • Jos harjoittelijan äidinkieli ei ole ruotsi, dokumentointilomake on tulostettava, jotta harjoittelija voi kääntää ja ymmärtää kunkin taidon ja tarvittaessa keskustella sen merkityksestä ennen ensimmäisen arvioinnin tekemistä.
 • Aluksi työpaikan (esimiehen ja/tai mentorin) on määritettävä, mikä on tärkeää kyseisellä työpaikalla ja kyseisessä ammatissa kunkin taidon osalta.

Sovellettavuus

Nämä työelämätaidot pätevät kaikilla eurooppalaisilla työpaikoilla maasta, kielestä, alasta ja ammatista riippumatta. Ne auttavat harjoittelijaa ymmärtämään työpaikan kaikkiin työntekijöihin kohdistuvat yleiset odotukset sekä ammattitaitoon liittyvät odotukset. Useat eurooppalaiset työnantajat arvostavat näitä taitoja työntekijöissään, joten käytäntöä voi hyvinkin soveltaa myös muihin organisaatioihin.

Hankekumppanien kommentteja

”Menetelmä on konkreettinen ja liittyy tiettyyn työympäristöön.” (Silta-Valmennusyhdistys, Suomi)

”Valmentajan ja maahanmuuttajan välillä tulisi olla luottamuksellinen suhde, jotta arviointi on hedelmällistä.” (Silta-Valmennusyhdistys, Suomi)