Empowering Migrants for Employment EME

[astra_breadcrumb]

Muuttoliike Belgiassa

Kamille Debacker

Muuttoliikkeen historia Belgiassa

Belgian kuningaskunta itsenäistyi vuonna 1830, ja siitä lähtien aina ensimmäiseen maailmansotaan asti muuttoliike suuntautui lähinnä Belgiasta poispäin. Iso osa väestöä muutti Ranskaan, Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Maastamuuton syitä olivat kunnollisen työn puute, maiden pakkolunastus ja ulkomaiden tarjoamat taloudelliset mahdollisuudet (Morelli 1998).

1900-luvulla taloudellinen tarve ei enää ollut syy muuttaa pois maasta. Sen sijaan aseelliset konfliktit ja etenkin kaksi maailmansotaa ajoivat 1–2 miljoonaa ihmistä hakemaan turvaa Belgian ulkopuolelta.

Maahanmuutto Belgiaan alkoi ennen ensimmäistä maailmansotaa, kun maahan saapui työntekijöitä pääosin naapurimaista, Itä-Euroopasta ja Italiasta. Maahanmuutto lisääntyi merkittävästi sotien välillä, sillä Belgian hallitus järjesti rekrytointikampanjoita houkutellakseen ulkomailta työntekijöitä maan kasvavan hiiliteollisuuden palvelukseen (Myria 2015). Vuonna 1930 Belgian kaivosteollisuus työllisti noin 30 000 ulkomaista työntekijää (17 % kaikista kaivostyöntekijöistä) (Caestecker ja Morelli 2010).

Ensimmäinen suuri maahanmuuttoaalto käynnistyi toisen maailmansodan jälkeen. Vuonna 1946 Belgian hallitus solmi kahdenvälisiä sopimuksia useiden Välimeren maiden kanssa ulkomaisten työntekijöiden houkuttelemiseksi maahan. Tavoitteena oli vastata kaivos- ja terästeollisuuden akuuttiin työvoimapulaan. Ensimmäiset vierastyöläiset Italiasta ja Espanjasta tulivat Belgiaan 1950- ja 1960-luvulla. Alle kymmenessä vuodessa Belgiaan tuli yli 111 000 työntekijää Italiasta (Myria 2015). Vuonna 1956 Vallonian Marcinellessa tapahtui kaivosonnettomuus, jossa menehtyi 136 italialaista kaivostyöntekijää. Se hidasti italialaisten työntekijöiden maahanmuuttoa. Belgia kieltäytyi hyväksymästä Italian esittämää vaatimusta paremmista työoloista kansalaisilleen, minkä jälkeen Belgia on rekrytoinut työvoimaa Espanjasta, Kreikasta, Marokosta ja Turkista (Martiniello ja Rea 2003).

Alunperin Belgian hallitus kannusti perheenyhdistämiseen (Geldof, 2015). Virallisesti käytäntö keskeytettiin taloudellisen kriisin jälkeen vuodesta 1970 alkaen, mutta se ei merkinnyt maahanmuuton loppumista (Martiniello ja Rea 2003). Perheenyhdistäminen oli tärkeimpiä syitä muuttaa maahan. Vierastyöläiset pystyivät tuomaan perheensä mukanaan. Nämä ihmiset kuuluvat ensimmäiseen sukupolveen. Muita tärkeitä muuttamisen syitä olivat muuttaminen avioliiton tai poliittisen turvapaikan hakemisen takia. Euroopan unionin asteittaisen laajenemisen ansiosta työperäinen maahanmuutto on edelleen mahdollista Euroopan sisällä (Geldof, 2015).

1980- ja 1990-luvulta eteenpäin Belgiaan tuli osaajia, turvapaikanhakijoita ja laittomia maahanmuuttajia Itä-Euroopasta, Lähi-idästä, Aasiasta, Latinalaisesta Amerikasta ja Afrikasta. Saharan eteläpuolisesta Afrikasta kotoisin olevat maahanmuuttajat tulivat enimmäkseen Kongosta ja Ruandasta. Synnyinmaan epävakaat olot ja historialliset siirtomaasuhteet Belgian kanssa olivat heidän kohdallaan maahanmuuton kaksi tärkeintä syytä (Berdai, 2005). Lisäksi globalisaatio ja kansainvälisen kaupan kasvu johtivat taloudellisista syistä tapahtuvaan maahanmuuttoon (Geldof, 2015).

Muuttaminen avioliiton takia sekä työperäinen maahanmuutto EU:n sisällä olivat edelleen 2000-luvulla maahanmuuton tärkeimmät syyt. Perheenyhdistämistä koskevan tiukennetun lainsäädännön takia turvapaikkahakemusten määrä on laskenut vuodesta 2011 lähtien. Vuonna 2015 turvapaikkahakemusten määrä jälleen nousi pääosin Lähi-idästä saapuneiden, kansainvälistä suojaa hakeneiden myötä (Geldof, 2015).

Belgian ulkomaalaisväestön väestötiedot

Statbelin tietojen mukaan Belgiassa oli vuonna 2019 yhteensä 1 391 425 ulkomaan kansalaista. Heidän osuutensa Belgian väestöstä oli 12,2 %. Vuonna 2009 vastaava osuus oli 9,4 % ja ulkomaan kansalaisia oli yhteensä 1 013 260 (Statbel, 2019).

Vuoden 2019 aikana 66,5 % maahanmuuttajista tuli Euroopan unionista. Eniten maahanmuuttajia oli Ranskasta, Alankomaista, Italiasta, Romaniasta ja Marokosta. He muodostavat lähes puolet Belgian ulkomaalaisväestöstä (47,2 %) (Statbel, 2019).

""

Vuonna 2019 ulkomaalaisten henkilöiden osuus väestöstä (34,9 %) oli Brysselin pääkaupunkiseudulla huomattavasti suurempi kuin Vallonian alueella (10,3 %) tai Flanderin alueella (9,0 %) (Statbel, 2019).

""

Ulkomailla syntyneiden työllistyminen

Vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Brysselin työttömyysaste oli 13,7%, kun se oli koko maassa vain 5,7% (Statbel, 2019).

Brysselin alueellisen työvoimatoimiston Actirisin vuonna 2015 tekemä tutkimus Brysselin työnhakijoiden syntyperästä osoittaa, että ulkomaalaistaustaisen henkilön on vaikeampaa saada työpaikka, vaikka hänellä olisi tutkintokin. Syntyperään perustuva epätasa-arvo on erittäin laajaa ja rakenteellista työmarkkinoilla.

EU:n ulkopuolelta tulevat väestöryhmät ovat yliedustettuina työttömissä ja aliedustettuina työssäkäyvissä. Työttömyys on yleisintä seuraavissa väestöryhmissä: ”muusta Afrikan maasta” kotoisin olevat (41,3 %), Kongosta/Burundista/Ruandasta kotoisin olevat (39,3 %), Maghreb-maista (34,0 %) ja Turkista (30,5 %) kotoisin olevat. Näiden väestöryhmien työttömyysaste on noin 3–3,5 kertaa korkeampi kuin syntyperäisten belgialaisten (11,8 %) (Actiris, 2019).

Naiset ovat yleensä miehiä vähemmän mukana työmarkkinoilla syntyperästä riippumatta. Tämä koskee etenkin seuraavaa neljää väestöryhmää, joiden lähtömaat ovat: Turkki (34,8 %), Maghreb-maat (38,4 %), muut Afrikan maat (44,3 %) ja Kongo-Kinshasa, Burundi ja Ruanda (38,9 %). Heidän työttömyysasteensa on jopa neljä kertaa korkeampi kuin belgialaista syntyperää olevien naisten työttömyysaste (11,2 %). Näiden naisten aliedustus työmarkkinoilla on silmiinpistävämpää kuin heidän aliedustuksensa työttömässä väestössä: siksi heidän työttömyysasteensa on korkeampi kuin samaa syntyperää olevien miesten työttömyysaste. Lisäksi he ovat todennäköisemmin passiivisia, koska heidän työssäkäyntinsä ja ilmoittautuminen työnhakijoiksi on yleisesti ottaen epätodennäköisempää (Actiris, 2019).

Melko suuri osa ulkomaalaista syntyperää olevista työnhakijoista on suorittanut ulkomailla opintoja, joita ei tunnusteta Belgiassa. Keskimäärin joka toinen ulkomaista syntyperää oleva työnhakija on tässä tilanteessa (51,4 % EU:n ulkopuolelta kotoisin olevista työnhakijoista ja 50,8 % EU:n alueelta kotoisin olevista työnhakijoista). Työmarkkinoille pääsyn näkökulmasta tämä herättää pohtimaan tutkintojen tasa-arvoisuutta ja kyseisten ihmisten osaamisen alhaisempaa arvostusta (Actiris, 2019).

Työllisyysaste viittaa työikäisten (18–64-vuotiaiden) määrään, ja työllisyysaste on korkeampi belgialaista syntyperää olevilla (61,5 %). Työllisyysaste on alhainen ”muista Afrikan maista” (34,1 %), ”muista Aasian maista” (36,3 %), Kongosta/Burundista/Ruandasta (31,3 %), Maghreb-maista (39,5 %) ja Turkista (42,9 %) kotoisin olevilla. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseisissä väestöryhmissä vain joka kolmas työikäinen (tai noin kaksi viidestä henkilöstä) käy töissä, kun belgialaista syntyperää olevista kaksi kolmesta käy töissä (Actiris, 2019).

Kotoutumispalvelut

Huhtikuusta 2017 lähtien Brysselin pääkaupunkiseudulla on ollut käytössä maahanmuuttajien kotoutumisstrategia. Brysselin yhteisökomissio (Common Community Commission) suunnitteli strategian, jonka toimeenpanosta vastaavat neuvontatoimistot BON, VIA ja Bapa. Strategia säätelee pakollista kotoutumisohjelmaa, joka sisältää seuraavat osa-alueet: kansalaisuuskoulutus, ranska tai hollanti toisena kielenä sekä yhteiskunnallis-taloudellinen osallistuminen (Euroopan komissio, 2020).

Lähteet

Actiris. 2019. https://press.actiris.be/translation-lorigine-etrangere–un-frein-a-lemploi-a-bruxelles.

Berdai, S. 2005. Vergrijzing een kleurrijk gegeven. Brussel: Overlegplatform Allochtone puderen, vzw Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad.

Caestecker, Frank, and Anne Morelli. 2010. ‘Het bewogen ontstaan van een vluchtelingenbeleid in België (1918-1940).’ Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 3:383–413.

Euroopan komissio. 2020. https://ec.europa.eu/migrant-integration/governance/belgium.

Geldof, Dirk. 2015. Superdiversiteit: hoe migratie onze samenleving verandert. Leuven: Acco.

Martiniello, Marco, and Andrea Rea. 2003. ‘Belgium’s immigration policy brings renewal and challenges.’ MPI country profile (consulted in February 2019) via https://www.migrationpolicy.org/article/belgiums-immigrationpolicy-brings-renewal-and-challenges/.

Morelli, Anne, ed. 1998. Les émigrants belges. Brussel: EVO-Histoire.

Myria. 2015. Citoyens du monde: L’histoire de nos migrations. Myriapolis: Dossier pédagogique.

Statbel. 2019. https://statbel.fgov.be/.